Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Statut


Rozdział I.

Postanowienia Ogólne

§ 1

1.Fundacja „Novus Genesis” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. nr 46 z 1991r., poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Ewę Groń i Katarzynę, Jolantę Stencel zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza- Izabelę Gasin w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ul. Chełmińskiej 17, w dniu 09 listopada 2012 r.

3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Toruniu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Toruń.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

3.Nadzór nad Fundacją w zakresie prawidłowości korzystania przez nią z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 4

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 6

Celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa polskiego poprzez działalność w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, informacyjnej, oświatowej, kulturalnej, naukowej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego, a także podejmowanie działań na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

§ 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) działania w zakresie:

a)działania w zakresie pomocy społecznej umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

b)działania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

c) działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

e) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

f) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

g) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

h) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

i) działalność naukową , edukacyjną, oświatową i wychowawczą;

j) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

k) działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej;

l) działalność Świetlicy środowiskowej;

m) działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego;

n) działalność Dziennego Domu Pobytu;

o) działalność Dziennego Centrum Aktywności;

p) działalność Gospodarstwa Ekologicznego;

q) działalność charytatywną;

r) działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Działania wymienione w pkt 1 będą realizowane między innymi poprzez :

a) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów działania Fundacji;

b) organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych i konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji;

c) inicjowanie, organizowanie i wspieranie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim takich jak pikniki, odczyty i aukcje;

d) organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych obciążonych niepełnosprawnością intelektualną wraz z ich opiekunami (np.: wyjazdów, wycieczek, obozów, turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych);

e) prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;

f) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań służących poprawie stanu zdrowia lub funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

g) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

h) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

i) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

j) współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, gospodarki wolnorynkowej, bezpieczeństwa publicznego, ekologii oraz wspierania osób niepełnosprawnych;

k) podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

l) tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków, placówek oświatowo – edukacyjno-wychowawczych, Centrów Aktywności i Gospodarstw ekologicznych;

m) organizowanie domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych;

n) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

o) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;

p) promowanie i organizowanie wolontariatu;

q) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na temat uzależnień;

r) wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin;

s) organizowanie obozów i warsztatów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich oraz współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;

t) organizowanie aktywnego wypoczynku osób z rodzin dysfunkcyjnych jak i patologicznych;

u) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, targów i innych przedsięwzięć krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, podnoszących kwalifikacje i umiejętności w zakresie promowania profilaktyki, psychoedukacji i psychoterapii zdrowia.

3 Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z

4 Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte w toku

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 3000 zł. (trzy tysiące

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego;

b) darowizn, spadków, zapisów;

c) dotacji i subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych;

d) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;

e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

f) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

4 Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność

5 Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

6 Dochód z działalności Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

7 Majątek Fundacji nie może być :

a) wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatora jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywany na rzecz Fundatora jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c) wykorzystywany na rzecz Fundatora, jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§ 10

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 11

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV.

Działalność pożytku publicznego

§ 12

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego, za okres ostatnich 3 miesięcy, nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

3. Fundacja może w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach oraz w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział V.

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są :

1. Zarząd Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu, powoływanych przez Fundatorów.

2. Funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, może pełnić

3. Skład pierwszego Zarządu Fundacji ustalają Fundatorzy z jednoczesnym określeniem funkcji poszczególnych członków Zarządu.

4. Fundatorzy pełnią funkcję członka Zarządu dożywotnio i nie mogą być z niej odwołani. Kadencja pozostałych członków Zarządu trwa 3 lata.

5. Każdy z członków Zarządu Fundacji może być w każdej chwili odwołany przez Fundatorów w przypadku rażących naruszeń.

6. W przypadku śmierci obu Fundatorów nowy Prezes Fundacji zostaje powołany w wyniku głosowania Rady Fundacji. Każdy z Prezesów Zarządu pełniący funkcję po śmierci Fundatorów może być odwołany przez jednogłośną uchwałę pozostałych członków Zarządu Fundacji.

7. Oprócz przypadku wymienionego w ust. 5, członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje także na

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji;

b)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) śmierci członka Zarządu Fundacji.

8.W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnionej Funkcji, jego śmierci, ustania członkostwa w Zarządzie Fundacji lub odwołania. Fundatorzy powołują na jego miejsce

§ 15

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) uchwalenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

c) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji;

d) opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji;

e) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji;

f) przyjmowanie darowizn, spadków, grantów i dotacji;

g) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych

dla idei i celów Fundacji;

h) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji;

i) realizacja celów statutowych;

j) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

k) uchwalenie regulaminów;

l) dokonywanie wspólnie z Radą zmiany Statutu Fundacji, w tym także celu działalności

m)prowadzenie polityki kadrowej, w tym określanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia;

n) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;

o) podejmowanie wspólnie z Radą decyzji o połączeniu z inną fundacją;

p) podejmowanie wspólnie z Radą decyzji o likwidacji Fundacji;

q) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, telefonem, sms-em lub listem poleconym na co najmniej siedem dni przed planowanym spotkaniem.

5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

7. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

8. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

9. Oświadczenia woli składa oraz zobowiązania finansowe zaciągają w imieniu Zarządu Fundacji Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu.

10.Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego.

11.Zarząd Fundacji ponosi odpowiedzialność za finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przychody i trwałość

12.Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów o raz ich zespoły spośród naukowców lub praktykantów i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 16

1. Czynności wykonawczo- zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu Fundacji pełni Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

2. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.

3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Zarządu.

RADA FUNDACJI

§ 17

Rada Fundacji jest przede wszystkim organem kontrolnym Fundacji.

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej z trzech członków

2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator z jednoczesnym określeniem funkcji poszczególnych członków Rady Fundacji. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 5. Rada Fundacji może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

6. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży;

7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia , zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierć członka Rady Fundacji,

§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

4. Rada pracuje na posiedzeniach, które mogą odbywać się również – za zgodą wszystkich członków Rady – poza siedzibą Fundacji.

5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

7. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.

8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

9. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

a) ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji;

b) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

c) dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji i udzielanie mu

d) przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności;

e) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd

f) wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów

g) powoływanie Kapituły, jako honorowego kolegium dla nadawania odznak, medali, orderów i honorowych godności;

h) zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów;

i) dokonywanie wspólnie z Zarządem Fundacji zmiany Statutu Fundacji, w tym także celu działalności Fundacji;

j) podejmowanie wspólnie z Zarządem Fundacji decyzji o połączeniu z inna fundacją;

k) podejmowanie wspólnie z Zarządem Fundacji decyzji o likwidacji Fundacji;

l) współpraca z rzecznikiem prasowym;

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 20

Gospodarka finansowa Fundacji prowadzona jest w oparciu o plany finansowe zatwierdzone przez Zarząd. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Fundacja przyjmuje rok budżetowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Wszystkie środki finansowe Fundacji przechowywane będą na rachunku

§21

Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej uchwały Rady wraz z Zarządem. Zmiana statutu wymaga formy pisemnej.

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze wspólnej uchwały Rada

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze wspólnej uchwały Rada wraz z Zarządem.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji

4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia

5. Rada wyznacza likwidatora Fundacji.

6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą wspólnej uchwały Zarządu i Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacjom pożytku publicznego, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§24

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.