Fundacja Novus Genesis

Organizacja pożytku publicznego przekaż procent podatku fundacji novus genesis
ul. Legionów 53/3 87-100 Toruń
KRS: 0000445282
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke

Projekt nowego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego

Data publikacji:: 2017-02-25

Na nieruchomości znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej, który planujemy zaadaptować w celu utworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego (OREW) dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi, a w szczególności osób z autyzmem w którym osoby niepełnosprawne będą mogły:

 • nauczyć się zawodu w zależności od predyspozycji danej osoby oraz stopnia niepełnosprawności,
 • uczestniczyć w warsztatach aktywizacyjnych z doradcą zawodowym,
 • uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych,
 • znaleźć zatrudnienie

W ośrodku nasi podopieczni będą mieli również możliwość zamieszkania. Projekt utworzenia OREW w całości wpisuje się w tworzony przez Fundację system wsparcia polegający m.in. na:

 • zapewnieniu warunków do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem indywidualnego potencjału osób niepełnosprawnych,
 • umożliwieniu samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia,
 • doprowadzeniu do społecznego i zawodowego włączenia,
 • uzyskaniu poczucia własnej wartości.

Grupa beneficjentów

 • Wiek – oferta skierowana dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych
 • Ilość – osoby stacjonarne 17 (6 pok. dwuosobowych i 5 pok. jednoosobowych) osoby dojeżdżające ok. 60

Stopień niepełnosprawności:

 • osoby z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
 • osoby z autyzmem
 • osoby z autyzmem i sprzężonym upośledzeniem umysłowym

Kadra: 

 • psycholog i logopeda,
 • oligofrenopedagodzy i nauczyciel wspomagający 16 przyjmując system dwuzmianowy,
 • opiekun domu stałego pobytu 5 os. przyjmując system trzyzmianowy.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadań / jaką funkcję będzie pełnił ten ośrodek:

 • na terenie ośrodka oraz w miarę możliwości w małych firmach w ramach pracy chronionej,
 • współpracę z większymi sklepami typu market (układanie produktów, sprzątanie),
 • prowadzenie wystaw i kącików tematycznych z wykorzystaniem zainteresowań, hobby lub fiksacji podopiecznych np., znajomość Podtrzymywanie umiejętności szkolnych:
  • Podtrzymywanie umiejętności nabytych w okresie edukacji szkolnej, usprawnianie technik szkolnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu czytania, pisania, liczenia; także alternatywnych metod komunikacji oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, metoda Marii Montessori, Integracja Sensoryczna).
 • Nabywanie kompetencji społecznych:
  • Uczenie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w życiu codziennym poprzez tworzenie sytuacji laboratoryjnych: w wydzielonych salach typu boks stworzone zostaną laboratoria do nauki poprawnego zachowywania się w sklepie, w biurze, u fryzjera, w banku i przy bankomacie. Umiejętności nabyte w ten sposób utrwalane będą i generalizowane wraz z opiekunem w najbliższym otoczeniu. Ostatnim etapem nauki będzie wdrażanie do samodzielności.
 • Przywracanie do społeczeństwa:
  • W końcowym efekcie podopieczni wykonywać będą prace zarobkowe lub społeczne na rzecz społeczności lokalnej poprzez:
   • uprawę ogródka i produkcję ekologicznej żywności ( warzywa i owoce)
   • działalność poligraficzną itp.

W budynku na parterze znajdować się będzie:

 • Kuchnia z pełną zabudową sprzętu AGD (38,27 m2) oraz z zapleczem sanitarnym składającym się miedzy innymi z :
  • pomieszczenia do obróbki warzyw (9,25 m2)
  • pomieszczenia obróbki mięsa i wędlin (5,81 m2)
  • pomieszczenia do obróbki jaj (1,78 m2)
  • zmywalni (5,02 m2)
  • rozdzielni kelnerskiej (5,02 m2)
 • Stołówka z kawiarnią (55,33 m2) - miejsce prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców, również „laboratorium” – nauka zawodu kelner
 • Pomieszczenie gospodarcze (0,90 m2)
 • 3 łazienki, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych (28,48 m2)
 • 2 szatnie (11,81 m2)
 • Sala terapii ruchowej wraz z magazynkiem (65,43 m2) - Pomieszczenie służące do prowadzenia terapii bazujących na doświadczeniach wynikających z ruchem ciała ale zmierzających także do nawiązania kontaktu z podopiecznymi oraz współdziałania w grupie. Sala przystosowana do nauki gier zespołowych lub terapii ruchowych bez wykorzystania sprzętów i pomocy typu: Metoda Ruchu Rozwijającego lub Program Aktywności K. Ch. Knill, Integracji Sensorycznej
 • Sala eliminowania zachowań niepożądanych (pokój wyciszający - 7,17 m2) - Sala przystosowana do uspokojenia podopiecznego, do umożliwienia mu osiągnięcia stanu ukojenia nerwów. Wyposażenie tej Sali stanowić będą przede wszystkim dźwiękochłonne ściany oraz ograniczenie sprzętów do minimum tak, aby pozbawić otoczenie nadmiaru bodźców. W zależności od upodobań podopiecznego korzystającego z pomocy w tej Sali możliwa będzie stymulacja wyciszająca zapachami, muzyką, podmuchami powietrza itp. tak, aby złe emocje które wnosi do pomieszczenia zamienić na pozytywne i – bazując na jego przyzwyczajeniach – uczynić przestrzeń przyjazna i bezpieczną.
  Sala do relaksacji i wyciszenia emocjonalnego wymalowana na zielony kolor, wyłożona materacami z dużą ilością kolorowych poduszek. Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć relaksacji. Sala wyposażona jest w nawilżacz powietrza do aromatoterapii.
 • Sala metody Marii Montessori (16,06 m2) - Gdzie poprzez dobór specjalistycznych pomocy dydaktycznych możliwe będzie podtrzymywanie i wypracowanie podstawowych umiejętności edukacyjnych u każdego podopiecznego, z zachowaniem indywidualnych potrzeb.
  9) Sala techniczna (pracownia obróbki drewna i metalu)
  Sala służąca do rozwijania samodzielności podopiecznych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności oraz predyspozycji do wykonywania danej czynności. Podopieczni będą się przygotowywać do nauki stolarza i pomocnika ślusarza.

Natomiast na piętrze znajdować się będzie:

 • Sala narad (26,02 m2).
 • Pracownia komputerowo – internetowa wraz z pracownią poligraficzną (25,28 m2) - sala wyposażona w komputery służące do rozwijania zainteresowań ale także wykorzystywania technologii multimedialnej w rewalidacji osób dorosłych. Można także realizować projekty umożliwiające drukowanie materiałów reklamowych, drobnych wydawnictw i opracowań.
 • Pracownia poligraficzna - sala wyposażona w urządzenia pozwalające prowadzić prace introligatorskie, drobne wydawnicze oraz drukarskie.
 • Sala do arteterapii (25,28 m2) - z zakresu arteterapii fundacja oferuje swoim podopiecznym zajęcia plastyczne, terapie muzyką, zajęcia teatralne oraz z zakresu biblioterapii
 • 2 pomieszczenia do pracy indywidualnej z weneckim lustrem (25,70 m2) - sale przystosowane do pracy indywidualnej w systemie „jeden – na – jeden”. Do prowadzenia dwóch zajęć jednocześnie lub do prowadzenia zajęć z jedna osobą z możliwością jej obserwacji przez weneckie lustro z drugiego pokoju.
  Pomieszczenia mogą być także wykorzystane do prowadzenia terapii logopedycznej poprzez stworzenie każdemu uczestnikowi możliwości komunikowania się z otoczeniem (w sposób werbalny lub niewerbalny) na miarę jego możliwości. 
 • Pasaż handlowy czyli laboratoria stymulujące prawidłowe zachowania podopiecznych w różnego typu sytuacjach np. na poczcie, w sklepie, w banku, w biurze itp. (41,37 m2) - specjalnie wydzielone i przygotowane boksy, imitujące pasaż handlowy; celem ich zorganizowania jest umożliwienie przeprowadzenia nauki zawodu ,radzenia sobie w sytuacjach codziennych w bezpiecznych, znanych podopiecznemu warunkach; z możliwością podpowiadania przez instruktora, wielokrotnego powtarzania, oswojenia się z zaistniałą sytuacją i zastałym sprzętem; najważniejszym elementem zaś jest możliwość wykonywania danej czynności w dowolnym tempie, z dostosowaniem do indywidualnych możliwości podopiecznego oraz bez osób obserwujących, rozpraszających lub komentujących zachowanie ( jak to bardzo często zdarza się w naturalnych sytuacjach). 
  Laboratorium pozwala przepracować i ograniczyć lęki wynikające ze zmienionych możliwości odbioru bodźców przez osoby niepełnosprawne ( oswajanie się z zapachami, hałasem bez wzbudzania niepotrzebnego zainteresowania otoczenia).
 • Pokój terapeutów (12,64 m2),
 • Pomieszczenie biurowe służące do obsługi administracyjno - księgowej (17,99 m2),
 • 2 łazienki, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych (17,31 m2),
 • 2 pokoje adaptacyjne z osobnymi łazienkami (57,90 m2) - Pokoje, (azyl) w których podopieczny w raz z rodzicami / opiekunem będzie przebywać do chwili gdy oswoi się z nowym otoczeniem, zaakceptuje panujące warunki. Zamiennie pokoje te będą pokojami gościnnymi dla rodziny / opiekuna podopiecznego.

Na poddaszu znajdować się będą:

 • Pokoje mieszkalne - pokoje w części mieszkalnej, gdzie podopieczni będą utrwalać i generalizować nabyte umiejętności na życie codzienne oraz swój pobyt w utworzonym przez Fundację „Novus Genesis” Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczym. 
 • 2 pokoje mieszkalne z aneksem kuchennym (wzorcowe mieszkanie) - pokoje, w których podopieczni będą uczyć się samodzielnego życia zanim zostaną przywróceni społeczeństwu. W wzorcowych mieszkaniach będą nabywać umiejętności samoobsługi w zakresie przygotowywania posiłków, nakrywania do stołu, zmywania naczyń, sprzątania itp.

Budynek będzie wyposażony w instalację:

 • Standardowe: 
  • - wentylację grawitacyjną w każdym pomieszczeniu
  • - wentylację mechaniczną w kuchni, pomieszczeniach łazienek, sali terapii ruchowej, sali technicznej
  • - elektryczną zasilaną z projektowanego przyłącza
  • - gazową w kuchni i kotłowni
  • - centralne ogrzewanie zasilaną z projektowanej kotłowni gazowej w piwnicy
  • - ciepłej wody użytkowej zasilaną z projektowanych solarów na dachu i z projektowanej kotłowni gazowej w piwnicy
  • - zimnej wody zasilaną z istniejącego przyłącza
  • - hydrantową p.poż. z trzema hydrantami 25mm.
 • Dodatkowe:
  • instalację alarmową p. pożarową składającą się z czujek p. pożarowych dymowych i temperaturowych
  • instalację monitoringu zewnętrznego w postaci kamer stałych i wewnętrznych na korytarzach
  • instalację alarmową przyzywową umiejscowioną w każdym pokoj

Łącza przyzywowe, centrali p.poż i monitoringu będę w jednym pomieszczeniu biurowym monitorowane przez całą dobę.

Obiekt może być rozbudowany w II etapie o dodatkowe pomieszczenia rehabilitacyjne i pokoje mieszkalne.

Na terenie nieruchomości znajdować się będzie:

 • boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych,
 • plac zabaw,
 • wiata z miejscem na gril,
 • obora dla zwierząt (kur, kóz, świnek wietnamskich, królików);
 • sad,
 • grządki warzywne.

Opiekę nad zwierzętami i prace w ogrodzie będą sprawowały podopieczni Fundacji.

PODSUMOWANIE:

Fundacja „Novus Genesis” pragnie zorganizować i prowadzić Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy tzn. „dom” dla podopiecznych z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy ukończyli już edukację szkolną. W słowie „dom” zawarte jest znaczenie najpospolitsze, czyli miejsce gdzie będą mogli zamieszkać i znaleźć wsparcie kiedy już zabraknie wspierających ich dotąd najbliższych. Jednak głównym celem pracy Fundacji ma być przysposobienie ludzi kończących edukację do znalezienia swego miejsca w społeczeństwie. Ci, którym niepełnosprawność ograniczy taka możliwość – pozostaną w tym miejscu, jako rezydenci. Ale większość podopiecznych powinna zgeneralizować nabyte w szkole umiejętności na najbliższe społeczeństwo i w przyjaznych sobie warunkach nabyć umiejętności do działania – w miarę możliwości samodzielnego – na rzecz dobra społecznego.

Jest to jedyny w Polsce projekt takiego typu Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, który wzorowany jest na sprawdzonych rozwiązaniach m.in. Centrum Edukacji - Rozwojowego Warren w stanie New Jersey, który ma szansę zostać utworzony na terenie województwa kujawko-pomorskiego. W prezentowanym wyżej opisie „ośrodka” Rehabilitacja zawodowa umożliwi osobom niepełnosprawnym podjęcie zatrudnienia odpowiadającego jego sprawnościom psychofizycznym, intelektualnym i potencjalnym możliwościom zawodowym.

Dlatego konieczne jest zorganizowanie takiego typu placówki, umożliwiającej prowadzenie kompleksowego procesu terapeutycznego obejmującego równocześnie rehabilitację leczniczą, psychiczną, społeczną i zawodową, dążąc do jej integracji ze społeczeństwem.

Nowatorskim podejściem do problemu zachowania osób niepełnosprawnych z zaburzeniami intelektualnymi w miejscach publicznych jest pomysł utworzenia tzw. pasażu handlowego czyli „laboratoriów” na wzór popularnych w społeczeństwie miejsc świadczących podstawowe usługi społeczne typu: sklep, poczta, bank, fryzjer, kawiarnia. W warunkach sztucznych i ściśle kontrolowanych podopieczny nauczy się zawodu a przede wszystkim przezwycięży lęki i fobie, nabierze wprawy w czynnościach rutynowo wykonywanych dla osoby zdrowej fizycznie i psychicznej.